Zapytanie ofertowe 04_21_PORYBY14-20

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/2021/PORYBY14-20

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg, NIP 578-167-07-77.

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg.

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 08 maja 2021 r.

Termin zakończenia składania ofert:

 • dziesięć dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego albo
 • w przypadku oferentów, którzy uzyskali informację ze strony internetowej zamawiającego w terminie do dnia 21maja 2021 r. włącznie
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

Składanie ofert możliwe jest wyłącznie po wizji lokalnej miejsca budowy i zapoznaniu się z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym. Z dokumentacją można zapoznać się w miejscu inwestycji w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem 721-368-114.

Miejsce realizacji inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 15-17, działka nr 100/2, 96 obręb 25.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem projektu jest budowa hali magazynowej wraz z niezbędnymi urządzeniami zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym.

Hala stalowa o wymiarach : 12×35 m i wysokości 9 m.

Zakres robót obejmuje, w szczególności:

 1. Wykonanie prac ziemnych
 2. Wykonanie stóp i ław fundamentowych oraz posadzki przemysłowej
 3. Wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej hali
 4. Dostawę i montaż poszycia hali – płyty warstwowe (ściany, dach), wraz z rynnami, świetlikami i wentylacją
 5. Dostawę i montaż stolarki okiennej, drzwi i bram
 6. Dostawę i montaż instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania i wentylacji
 7. Uprzątnięcie terenu po wykonaniu inwestycji.

 

W przypadku gdyby projekt budowlany nie był wystarczający do wykonania całości lub części prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych poszczególnych branż.

W zakresie wykonawcy jest również prowadzenie dziennika budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu budowy.

 

Termin przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie lub przekazaniu informacji dostawcy o wyniku wyboru jego oferty.

Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów

 • C – przyznane punkty,
 • Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
 • Co – cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi przepisami.

Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
 5. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 2. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 3. wartość oferty netto/brutto/VAT.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE QUALTECH