Zapytanie ofertowe 01/2020/PORYBY14-20

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/PORYBY14-20

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg, NIP 578-167-07-77.

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg.

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 23 kwietnia 2020 r. Termin zakończenia składania ofert:

 • osiem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego albo
 • w przypadku oferentów, którzy uzyskali informację ze strony internetowej zamawiającego w terminie do dnia 8 maja 2020 r.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem projektu jest zakup nowego specjalistycznego transportu zewnętrznego, dop. masa całk. do 3500 kg, poj. od 2500 do 3500 cm3, moc 120 do 180 kW, wyposażony w kontenery chłodniczy z niezbędną instalacją.

Minimalne wymagania dla pojazdu:

 • moc 120 do 180 kW;
 • pojemność: 2500 – 3500 cm3;
 • silnik z normą Euro VI;
 • ogumienie nie mniejsze niż 225/75 R16 (letnie i zimowe)
 • mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy;
 • koło zapasowe;
 • wariant wagowy 3 500 kg;
 • skrzynia biegów automatyczna 7 G;
 • zbiornik paliwa nie mniej niż 90 litrów;
 • filtr paliwa z separatorem wody;
 • elementy nadwozia:
 1. nadwozie pojazdu z wysokim dachem,
 2. pełna ściana działowa,
 3. lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,
 4. lusterka zewn. podgrz. i regulowane elektrycznie,
 5. lusterka zewnętrzne bez kierunkowskazów,
 6. wzmocnienie podłużnicy,
 7. kierunkowskazy na błotnikach przednich,
 8. trzecie światło hamowania,
 9. adaptacyjne światła stop,
 10. drzwi przesuwne z prawej strony,
 • coolbox – kontener chłodniczy o poj. 915 litrów wraz przetwornica prądu AC/DC 300W zainstalowany/podłączony  w części bagażowej pojazdu.

Specjalistyczny środek transportu wraz z kontenerem chłodniczym i przetwornicą prądu będą zamówione jako komplet będący nowym pojazdem i urządzeniem z gwarancją producenta bądź sprzedającego.

Termin przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy na dostawę pojazdu lub przekazania informacji dostawcy o wyniku wyboru jego oferty.

Zamawiający nie wnosi do oferty koloru lakieru zamówienia (pojazdu), jednakże pojazd specjalistyczny ma posiadać jednolity kolor lakieru na całym pojeździe.

Kryterium ceny: 100%

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów

 • C – przyznane punkty,
 • Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
 • Co – cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi przepisami.

Wykluczenia

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
 5. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 2. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 3. wartość oferty netto/brutto/VAT.