ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2020/PORYBY14-20

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2020/PORYBY14-20

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg, NIP 578-167-07-77.

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg.

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 05 lipca 2020 r.

Termin zakończenia składania ofert:

 • osiem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego albo
 • w przypadku oferentów, którzy uzyskali informację ze strony internetowej zamawiającego w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem projektu jest zakup nowej pakowarki próżniowej, listwa zgrzewająca 400-600 mm, pompa próżniowa 40, wym. komory 310x350x120  (urządzenie nowe).

Minimalne wymagania dla urządzenia:
1) wykonanie ze stali nierdzewnej;
2) pompa próżniowa olejowa: 40 l/min;
3) listwa zgrzewająca: 400-600 mm;
4) wym. komory: min. 300x 350 x120 max. 310x350x120;
5) moc (W): 300 – 400.

Pakowarka próżniowa będzie kupiona jako nowe urządzenie z gwarancją producenta bądź sprzedającego.

Termin przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na dostawę urządzenia lub przekazanie informacji dostawcy o wyniku wyboru jego oferty.

 

Kryterium ceny: 100%

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów

 • C – przyznane punkty,
 • Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
 • Co – cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi przepisami.

Wykluczenia

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
 5. nie posiadają terminu związania z ofertą,
 6. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 2. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 3. wartość oferty netto/brutto/VAT.

Wersja do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE 02_2020_PORYBY14-20