Zapytanie ofertowe 03_2021_PORYBY14-20

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2021/PORYBY14-20

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg, NIP 578-167-07-77.

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Qualtech Witold Polakowski, ul. Przyjaźni 12, 82-300 Elbląg.

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 28 stycznia 2021 r.

Termin zakończenia składania ofert:

 • osiem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego albo
 • w przypadku oferentów, którzy uzyskali informację ze strony internetowej zamawiającego w terminie do dnia 08 lutego 2021 r. (włącznie)
 • zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem projektu jest zakup 1 sztuki fabrycznie nowej myjki wysokociśnieniowej spełniającej poniższe wymagania/parametry:

 1. wydajność do 1350 l/h
 2. ciśnienie robocze maksymalnie 220 bar
 3. podgrzewanie wody
 4. moc maksymalna: 10kW
 5. Wąż wysokociśnieniowy o długości minimum 10m
 6. Pistolet, lanca obrotowa w komplecie

Termin przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy na dostawę lub przekazania informacji dostawcy o wyniku wyboru jego oferty.

Kryterium ceny: 100%

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów

 • C – przyznane punkty,
 • Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
 • Co – cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi przepisami.

Wykluczenia

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
 5. nie posiadają terminu związania z ofertą,
 6. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 2. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 3. wartość oferty netto/brutto

Wersja do pobrania:
Zapytanie ofertowe 03_2021_PORYBY14-20